Образовни профили

Електротехничар рачунара

Образовни профил "електротехничар рачунара" оспособљава ученика за рад на хардверу и софтверу рачунарског система као и њихово одржавање. Такође се ученици оспособљавају за самостално имплементирање, подешавање и одржавање рачунарских мрежа.

При завршетку четворогодишњег школовања ученици су способни да самостално обављају следеће активности:

 • Одржава и сервисира рачунаре, рачунарске системе и опрему.
 • Склапа и расклапа рачунар, проверава исправност рачунарских компоненти, утврђује кварове и врши заену рачунарскихи делова.
 • Инсталирање и одржавање пасивне и активне мрежне опреме
 • Набавља компоненте (матична плоча, процесор, моеморија, графичка картица, хард-диск и др)
 • Осим рада на хардверу врши различите инсталације и подешавања (Нпр. инсталира оперативне системе, антивирусне програме, инсталира и подешава различите апликативне програме, подешава интернет итд.)
 • Умрежава рачунаре и сл.
 • Познаје разне пгорамске језике, бави се прогамирањем од куће или радити као програмер у фирми.

Што се тиче саме праксе и лабараторијских вежби, школа има савремено опремљен кабинет за рачунарство и информатику у коме се теорија научена на часовима практично реализује. Поред кабинета за рачунарство и информатику школа поседује мултимдијални студио са најновијом опремом.

Администратор рачунарских мрежа

Овај образовни профил обучава ученике за самостално имплементирање, подешавање и одржавање рачунарских система и рачунарских мрежа.

После завршетка школовања ученик је оспособљен да:

 • Врши умрежавање и одржавање рачунарске опреме.
 • Надзире, одржава и отклања грешке на рачунарској опреми и мрежама, врши замену неисправних компоненти.
 • Бави се заштитом мреже и података, приватности и ауторизацијом приступа корисника појединим деловима система.
 • Предлаже промене да би унапредио системску и мрежну конфигурацију.
Што се тиче запошљавања после завршене средње школе, ученик који је савладао градиво овог образовног профила може радити на радним местима мрежних администратора или техничара за одржавање рачунарских система. Не треба набрајати фирме у којима би администатор рачунарских мрежа могао да ради, јер је то свака модерна фирма која користи савремене технологије у оквиру свог пословања.

Електротехничар телекомуникација

Електротехничар телекомуникација је образовни профил који ученицима пружа основна знања о уређајима, елементима и поступцима који се примењују у телекомуникацијама. Похађајући наставу на овом образовном профулу ученици стичу знања о основним системима за пренос сигнала на даљину.

Похађајући овај образовни профил, ученик се оспособљава да:

 • инсталира и одржава телекомуникациону опрему и уређаје фиксне и мобилне телефоније, кабловске телевизије и интернета, сателитске комуникације итд.
 • Надгледа полагање, монтажу и уграђивање телекомуникационих каблова и мрежа корисника.
 • Одржава телефонске системе и кабловске мреже: тестира уређаје и опрему отклања сметње и кварове у оквиру телекомуникационе мреже.
 • Може инсталирати и одржавати опрему рачунарских мрежа.
 • Ради у затвореном и отвореном простору, по потреби и на висини.

Осим запошљавања у телекомуникационим фирмама, електротехничари телекомуникација могу радити у различитим предузећима и установама(поште, банке, радио, телевизија итд.)