Електотехничка школа данас

Електротехничка школа „Миладин Поповић“, данас, је средња стручна школа у којој се образују ученици у подручју рада електротехнике. Ученици се у овој области оспособљавају за 3 образовна профила у четворогодишњем трајању :

  • Електротехничар радио и видео технике
  • Електротехничар телекомуникација
  • Електротехничар рачунара

Наша школа са својим смеровима и стручним тимом наставног особља омогућава чврсту основу генерацијама које желе да се даље усавршавају у овим сферама науке. Велику пажњу посвећујемо неговању традиционалних вредности и међуљудских односа са крајњим циљем стварања продуктивног, хуманог и квалитетног друштва.

Настава и остали облици васпитно-образовног рада спроводе се у просторијама основне школе „Свети Сава“ у Сушици. Школа располаже са 12 учионица опште намене, кабинетом за електронику и практичну наставу, рачунарским кабинетом, радионицом за практичну наставу, мултимедијалним кабинетом као и школском библиотеком са великим фондом како стручне литературе, тако и уџбеника, школске лектире и белетристике. Такође, у оквиру свог комплекса, школа поседује и фискултурну салу, као и отворено игралиште за фудбал и кошарку

Школу тренутно похађа око 150 ученика, који су распоређени у 12 одељења. Поред редовног школовања у школи се реализује и ванредно школовање ученика.

Наставу и остале облике васпитно-образовног рада реализује 36 наставника, док ваннаставно особље чини 14 запослених. Школа се одликује стручним оспособљеним кадровима, добром опремљеношћу и тежњом за практичном применом стечених знања код ученика. У свом васпитно-образовном раду школа остварује успешну сарадњу са родитељима ученика, социјалним партнерима, образовним, културним и спортским установама.

Ради успешне реализације васпитно-образовног процеса, највећа пажња усмерена је на обезбеђивање услова за стицање стручних и практичних знања ученика, опремање школе, стручно усавршавање наставника и слободне активности ученика.

Наглашавањем васпитне улоге школе, унапређењем организације наставе, подизањем нивоа аспирација, дисциплине ученика и побољшањем безбедности ученика, стварени су предуслови за унапређење целокупног васпитно-образовног процеса. Истовремено, увођењем новог образовног профила, у складу са потребама данашњице, повећана је заинтересованост ученика за упис у школу и измењена је структура уписаних ученика.

Руководство школе, наставници и стручни сарадници су веома брзо прихватили реформске активности у образовању, учествујући у различитим програмима стручног усавршавања и праћењем савремених трендова у образовању.

Школа тежи да и у будућности прати савремене трендове у образовању и васпитању ученика, развија и унапређује постојеће квалитете и потенцијале, максимално искористи све расположиве ресурсе, а уочене слабости отклања.